Powered by iSerbia

Najbolji fakulteti – Metodologija

rangiranje_fakulteta_2012

 

O studentskom rangiranju fakulteta

Studentsko rangiranje fakulteta u Srbiji nastalo je 2012. godine kada je tim sociologa omladinskog, nezavisnog i neprofitnog udruženja građana iSerbia pokrenuo pilot projekat sa zadatakom da ispita stavove studenata o kvalitetu studiranja u Srbiji (rezultatima pilot istraživanja možete pristupiti ovde). Upitnik je formiran prema nalazima iz održanih studentskih fokus grupa, kroz koje su dobijena pitanja koja studente najviše interesuju kada je u pitanju izbor fakulteta i kvalitet studentskog života.

Ko sprovodi istraživanje?

Projekat „Studentsko rangiranje fakulteta“ sprovodi udruženje građana iSerbia uz podršku Kluba privrednih novinara Srbije. iSerbia je omladinsko, nevladino i neprofitno udruženje koje se bavi podizanjem kapaciteta mladih u edukativnom i poslovnom pogledu, podsticanjem omladinskog preduzetništva i inovativnosti i jačanju saradnje između Srbije i dijaspore.

Metodologiju istraživanja po ugledu na Princeton Review osmislio je tim sociologa na čelu sa mr Anom Ranitović i spec. Milošem Jovanovićem. Koordinator istraživanja je Milena Dražić, a u prikupljanju podataka učestvovali su lokalni koordinatori istraživanja širom Srbije: Aldina Luinović, Aleksandra Nikolajević, Ana Marija Petrak, Ana Najdanović, Ana Plavšić, Boris Jurošević, Dragana Karović, Ivana Adamović, Ivana Jerotijević, Ivana Joković, Ivana Vasić, Jasmina Stojić, Jelena Minić, Marija Lišanin, Milan Marinković, Milica Šuković, Nemanja Pavlović, Nina Desnica, Tijana Dević, Vida Savić, Vladimir Ristić i Zorana Anđelić. Više o iSerbia Timu možete videti ovde.

Koji je cilj?

Cilj nam je da se ponavljanjem istraživanja rezultati ažuriraju i objavljuju, te da u kontinuitetu oslikavaju promene i razvoj visokoškolskog sistema u Srbiji viđen očima studenata. Rezultati će nesumnjivo omogućiti aktivnim studentima da sagledaju kvalitet studiranja na svojim fakultetima u odnosu na druge fakultete, ali i da dobiju odgovore na to šta ih čeka po završetku studija. Onima koji tek planiraju da upišu fakultet ovi podaci biće neprocenjivi! Podaci će svakako služiti i kao instrument za određivanje vodećih fakulteta u različitim oblastima i instrument pritiska koji će doprineti podizanju kvaliteta studija.

Studentsko rangiranje fakulteta 2013/2014

Ponovljeno istraživanje je sprovedeno je u toku 2013/2014 godine. Pored istraživanja koja analizira subjektivne kriterijume za ocenu fakulteta, ovoga puta po privi put izvršeno je i pilot istraživanje u okviru kojeg je urađeno rangiranje fakulteta prema objektivnim merilima (broj objavljenih naučnih članaka, indeks prestiža fakulteta, i sl.), ali su prikupljeni podaci internog karaktera i služe za izradu mernog instrumenta kojim će se fakulteti u narednom istraživanju rangirati.

Prikupljanje podataka

Za prikupljanje podataka korišćen je on-lajn upitnik kojem je moglo da se pristupi 24 časa dnevno u periodu od februara do juna 2013. godine. Istraživanje je bilo otvoreno za studente svih nivoa studija, svih državnih i privatnih fakulteta u Srbiji, kao i onima koji su fakultet završili najranije u oktobru 2012. godine. Jednom ispitaniku bilo je dozvoljeno da upitnik popuni i preda samo jednom. Ispitanici su birani slučajnim uzorkom na terenu i registrovani putem lične mejl adrese preko koje su potom mogli da pristupe upitniku i tako validiraju svoje odgovore.

Struktura uzorka

U istraživanju je učestvovalo ukupno 5169 ispitanika sa 76 fakulteta.

Struktura uzorka prema godini studiranja ispitanika:

 • 91% Student osnovnih akademskih studija
 • 2% Student postdiplomskih master studija
 • 7% Završene studije

Struktura uzorka prema broju položenih ispita (odnosi se na aktivne studente):

 • 1 do 8 ispita – 21%
 • 9 do 16 ispita – 18%
 • 17 do 24 ispita – 17%
 • 25 do 32 ispita – 19%
 • 33 do 40 ispita – 14%
 • Preko 40 ispita – 11%
 • Nijedan ispit – 1%

Struktura uzorka prema proseku ocena:

 • 6% od 6 do 6.99
 • 34% od 7 do 7.99
 • 37% od 8 do 8.99
 • 23% od 9 do 10

Analiza rezultata

Da bismo dobli rezultate, analizirali smo odgovore studenata na pitanja našeg uptinika. Samim tim, rezultati istraživanja predstavljaju isključivo subjektivnu ocenu studenata o fakultetima na kojima studiraju. Analizirano je ukupno 76 fakulteta.

Rezultate smo predstavili u obliku izveštaja za svaki pojedinačan fakultet. Takođe, analizom više parametara, došli smo do 9 rang lista, odnosno najboljih 5 fakulteta (od ukupno 76) na generalnoj rang listi, najboljih 5 fakulteta u kategorijama Infrastruktura, Kvalitet nastavnog programa, Van-nastavne aktivnosti i Odnos prema studentima, i najboljih 20 u kategorijama Odnos cena-kvalitet, Najbolja reputacija i Najpoželjniji za upis. Svim rang listama možete pristupiti ovde.

U svrhu obrade podataka u ovom istraživanju koristili smo se aplikacijom posebno dizajniranom za tu namenu pod nazivom SPSS (Statistical Program for Social Sciences). Od primarnog značaja za nas bili su: postupak za računanje aritmetičke sredine kao mere centralne tendencije, postupak za dobijanje standardne devijacije, kao i t-test radi utvrđivanja značajnosti razlika među aritmetičkim sredinama.

Kako smo došli do rang lista?

Rang lista: Infrastruktura

«Rang lista: Infrastruktura» pruža odgovor na pitanje – koji fakulteti u Srbiji pružaju najbolje uslove za studiranje? Rezultati su formirani na osnovu zbirne analize odgovora studenata na ukupno 10 od 85 pitanja našeg upitnika, uz napomenu da su odgovori bodovani tako da je važnijim pitanjima dodeljen veći broj bodova prema unapred definisanom stepenu značaja pitanja:

 • Ocenite kvalitet čitaonice Vašeg odeljenja ili fakulteta:
 • Da li je zgrada fakulteta dovoljno velika za potrebe studiranja?
 • Ocenite kvalitet zgrade fakulteta:
 • Ocenite kvalitet enterijera fakulteta:
 • Ocenite higijenske uslove na fakultetu:
 • Da li fakultet poseduje računarski kabinet koji studenti mogu koristiti u slobodno vreme ?
 • Da li u računarskom kabinetu postoji internet konekcija koju studenti mogu besplatno koristiti?
 • Da li na fakultetu postoji bežični internet koji studenti mogu besplatno koristiti na celom fakultetu ?
 • Da li Vaš fakultet poseduje sportsku salu?
 • Ocenite lokaciju na kojoj se fakultet nalazi:

Rang lista: Odnos prema studentima

« Rang lista:Odnos prema studentima » pruža odgovor na pitanje – koji fakulteti u Srbiji gaje najbolji odnos prema studentima? Da bismo saznali čije se nastavno i administrativno osoblje na najbolji način odnosi prema studentima, izvršili smo zbirnu analizu odgovora studenata na sledeća pitanja, uz napomenu da su odgovori bodovani tako da je važnijim pitanjima dodeljen veći broj bodova, prema unapred definisanom stepenu značaja pitanja:

 • Ocenite u kojoj meri fakultet neguje lični pristup prema studentima?
 • Ocenite rad studentske službe:
 • Ocenite rad sekretara Vašeg odeljenja/fakulteta:
 • Ocenite u kojoj meri je nastavni kadar prijateljski nastrojen, pristupačan i spreman da pomogne?

Rang lista: Kvalitet nastavnog programa

« Rang lista: Kvalitet nastavnog programa » formirana je na osnovu zbirne analize odgovora studenata na sledeća pitanja, uz napomenu da su odgovori bodovani tako da je važnijim pitanjima dodeljen veći broj bodova prema unapred definisanom stepenu značaja pitanja:

 • Koliko su Vam profesori dostupni van predavanja?
 • Da li u toku studija imate obezbeđenu praksu u nekom preduzeću, organizaciji ili instituciji?
 • Navedite ukupno vreme provedeno na praksi tokom studiranja:
 • Kako biste ocenili kvalitet biblioteke na fakultetu?
 • Kako biste ocenili kvalitet nastavnog programa na Vašem fakultetu?
 • Koliko često se u toku jednog semestra na vašem fakultetu organizuju seminari?
 • U kojoj meri smatrate da nastavni program na Vašem odeljenju podstiče kreativnost i kritičko razmišljanje?
 • Među koliko stranih jezika možete da birate jezike koje ćete slušati i polagati?
 • Koliko često ste u obavezi da održite usmeno izlaganje pred grupom u toku jednog semestra?
 • Koliko često profesori i asistenti podstiču grupnu diskusiju tokom nastave?
 • Koliko često u toku jednog semestra Vam profesori zadaju zadatke ili studije slučaja koje zahtevaju da stečena teorijska znanja praktično primenite?

Rang lista: Van-nastavne aktivnosti

« Rang lista: Kvalitet nastavnog programa » formirana je na osnovu zbirne analize odgovora studenata na sledeća pitanja, uz napomenu da su odgovori bodovani tako da je važnijim pitanjima dodeljen veći broj bodova prema unapred definisanom stepenu značaja pitanja:

 • Da li na Vašem fakultetu postoje studentska udruženja?
 • Da li na Vašem fakultetu postoje sportska udruženja?
 • Da li ste član nekog udruženja na Vašem fakultetu?
 • Da li na Vašem fakultetu postoje studentske novine?
 • Da li na Vašem fakultetu postoji studentski klub ili kafić?
 • Koliko često se organizuju studentske žurke za studente Vašeg fakulteta?
 • Da li na Vašem fakultetu postoji dobro razvijena praksa razmene studenata?
 • Da li na Vašem fakultetu postoji služba ili savetovalište za razvoj karijere?
 • Ocenite rad te službe ili savetovališta za razvoj karijere:

Ukupna rang lista

Ukupna rang lista formirana je na osnovu rezultata dobijenih u prethodne četiri rang liste, kao i bodovanjem odgovora studenata na sledeća pitanja, uz napomenu da su odgovori bodovani tako da je važnijim pitanjima dodeljen veći broj bodova prema unapred definisanom stepenu značaja pitanja:

 • U kojoj meri ste zadovoljni rasporedom predavanja na Vašem fakultetu?
 • Ocenite opravdanost visine školarine, bez obzira na to da li ste u obavezi da je plaćate (Uzeti u obzir kavlitet nastave i nastavnog programa, materijal za praktičan rad, van-nastavne aktivnosti i infrastrukturu fakulteta) :
 • Da ste sada u mogućnosti da ponovo birate, da li biste upisali drugi fakultet?
 • Kako biste ocenili Vaše mogućnosti za zaposlenje nakon završetka fakulteta?
 • Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, kako biste generalno ocenili svoj fakultet?

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na office@iserbia.rs.

Studentsko rangiranje fakulteta © Najbolji fakulteti u Srbiji

 

Upiši odmah!

Rangiranje sprovodi:Copyright 2014 Student ranking. Sva prava zadržana