Powered by iSerbia

Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet

Upiši odmah!

Istraži:

Rangiranje sprovodi:

Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet

There are no tags

Pred vama su rezultati pilot istraživanja projekta Rangiranje fakulteta koje ima za cilj da istražuje kvalitet studiranja na svim fakultetima u Srbiji…

 O STUDIJAMA
Koliko su sadašnji studenti u proseku spremali prijemni ispit? broj meseci 3 meseca i 23 dana
Koliko se sati u proseku dnevno provede učeći van predavanja i vežbi? broj sati 2 sata i 22 minuta
  Da li su predavanja obavzna? da / ne da
Koliko predavanja možete propustiti iz pojedinačnog predmeta u toku jednog semestra? broj predavanja 3
U kojoj meri su studenti zadovoljni rasporedom predavanja? ocena od 1 – 5 2,45
Koliko su profesori dostupni van predavanja u toku jedne nedelje? broj konsultacija 1-2 konsultacije
Da li u toku studija studenti imaju obezbeđenu radnu praksu? da/ne ne
Ukupno vreme provedeno na praksi tokom studiranja? broj meseci od 2 – 4 meseca
Koliko često studenti koristite biblioteku na fakultetu na mesečnom nivou? broj knjiga od 1-3 knjige
Kako studenti ocenjuju kvalitet biblioteke na fakultetu? ocena od 1 – 5 2,83
Procenat studenata ovog fakulteta koji prima neku stipendiju? % 29%
KVALITET PROGRAMA
Kako studenti ocenjuju kvalitet nastavnog programa? ocena od 1 – 5 2,87
Kako studenti ocenjuju opravdanost visine školarine? ocena od 1 – 5 1,48
Koliko često se u toku jednog semestra organizuju seminari? broj puta od 1-3 seminara
U kojoj meri nastavni program podstiče kreativnost i kritičko razmišljanje? ocena od 1 – 5 2,58
Koliko stranih jezika se polaže u toku studija? broj jezika 2 jezika
Među koliko jezika je moguće birati? broj jezika 7 i više
Koliko usmenih izlaganja student održi pred grupom, u proseku u toku jednog semestra? broj Izlaganja 1 – 2 izlaganja
Koliko često profesori i asistenti podstiču grupnu diskusiju tokom nastave? nikad – cesto ponekad
Koliko često se studentima zadaju praktični zadaci u toku jednog semestra? broj zadataka 1-2 puta
VAN-NASTAVNE AKTIVNOSTI
Da li na fakultetu postoje studentska udruženja? da / ne da
Da li na fakultetu postoje sportska udruženja? da / ne da
Procenat studenata ovog fakulteta koji su članovi nekog udruženja na fakultetu? % članova 9%
Da li na fakultetu postoje studentske novine? da / ne ne
Da li na fakultetu postoji studentski klub ili kafić? da / ne ostalo
Koliko često se organizuju žurke za studente fakulteta? broj po semestru 2
Da li postoji dobro razvijena praksa razmene studenata? da / ne ne
Da li postoji služba ili savetovalište za razvoj karijere? da / ne ne
Kako su studenti ocenili rad službe ili savetovališta za razvoj karijere? ocena od 1 – 5 1,57
INFRASTRUKTURA
Da li je zgrada fakulteta dovoljno velika za potrebe studiranja, prema oceni studenata? ocena od 1 – 5 2,7
Kako su studenti ocenili kvalitet zgrade fakulteta? ocena od 1 – 5 2,06
Kako su studenti ocenili kvalitet enterijera fakulteta? ocena od 1 – 5 1,82
  Da lia n ovom fakultetu postoje rampe za osobe sa invaliditetom? da / ne da
Kako su studenti ocenili higijenske uslove na fakultetu? ocena od 1 – 5 2,15
Kako su studenti ocenili kvalitet čitaonice? ocena od 1 – 5 2,29
Da li fakultet poseduje računarski kabinet? da / ne da
Da li u računarskom kabinetu postoji internet konekcija koju studenti mogu besplatno koristiti? da / ne da
Da li na fakultetu postoji bežični internet koji studenti mogu besplatno koristiti? da / ne ne
Da li fakultet poseduje sportsku salu? da / ne ne
Kako su studenti ocenili lokaciju na kojoj se fakultet nalazi? ocena od 1 – 5 4,91
ODNOS PREMA STUDENTIMA
Kako su studenti ocenili rad studentske službe? ocena od 1 – 5 2
Kako su studenti ocenili rad sekretara svog odeljenja/fakulteta? ocena od 1 – 5 2,68
U kojoj meri fakultet neguje lični pristup prema studentima? ocena od 1 – 5 2,11
U kojoj meri je nastavni kadar prijateljski nastrojen, pristupačan i spreman da pomogne? ocena od 1 – 5 3,17
Ako bi morali da izdvoje jednog profesora koji je najpozitivnije uticao na njih to bi bio: ime profesora Ljubiša Rajić i Zoran Paunović
Ako bi morali da izdvoje jednog asistenta/saradnika koji je najpozitivnije uticao na njih to bi bio: ime asistenta Ana Batas
POGLED UNAZAD
Kako su studenti ocenili svoje mogućnosti za zaposlenje nakon završetka ovog fakulteta? ocena od 1 – 5 2,46
Koja je generalna ocena koju su studenti dali svom fakultetu? ocena od 1 – 5 2,59
Procenat studenata ovog fakulteta koji bi sada, da su u mogućnosti, upisali drugi fakultet? % 41%
Copyright 2014 Student ranking. Sva prava zadržana